Schedule:

10AM – 12PM   U7/8 = 1st & 2nd Grades    Register

12PM – 2PM   U9/10 = 3rd & 4th Grades     Register

2PM – 4PM    U11/12 = 5th & 6th Grades    Register

Schedule:

9AM – 11AM   Boys 2004-05    Register

11AM – 1PM    Boys 2002-03    Register

1PM – 3PM      Girls 2004-05    Register

3PM – 5PM      Girls 2002-03    Register

5PM – 7PM      Girls 2000-01    Register

7PM – 9PM     Boys 2000-01    Register

HOLIDAY SOCCER TOURNAMENTS